កាលវិភាគផ្សព្វផ្សាយ

Contact Us

កាលវិភាគផ្សព្វផ្សាយ

ពេលវាលាផ្សាយ ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ សៅរ៍ អាទិត្យ
៧.០០ – ៧.៣០ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ
៧.៣០ – ៧.៤៥ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ
៧.៤៥ – ៨.០០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
៨.០០ – ៨.៣០ ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ផ្សាយផ្ទាល់)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ផ្សាយផ្ទាល់)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ផ្សាយផ្ទាល់)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
៨.៣០ – ៩.០០ វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
៩.០០ – ៩.៣០ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ
៩.៣០ – ១០.០០ គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ចម្រៀង
១០.០០ – ១០.៣០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
១០.៣០ – ១១.០០ ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand
១១.០០ – ១១.៣០ គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ចម្រៀង
១១.៣០ – ១២.០០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
១២.០០ – ១២.៣០ វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ផ្សាយផ្ទាល់)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ផ្សាយផ្ទាល់)
រឿងកំប្លែងខ្លី រឿងកំប្លែងខ្លី
១២.៣០ – ១៣.០០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
១៣.០០ – ១៣.៣០ ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
១៣.៣០ – ១៤.០០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
១៤.០០ – ១៤.៣០ ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង
១៤.៣០ – ១៥.០០ គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ១
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
គោលនយោបាយកសិកម្ម – ២
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ចម្រៀង
១៥.០០ – ១៥.១០ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ
១៥.៣០ – ១៦.០០ ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand
១៦.០០ – ១៦.៣០ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ
១៦.៣០ – ១៧.០០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
១៧.០០ – ១៧.៣០ ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
សរុបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
១៧.៣០ – ១៨.០០ វឌ្ឍនភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
វឌ្ឍនៈភាពកសិករ
(ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
១៨.០០ – ១៨.៣០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
១៨.៣០ – ១៨.៤៥ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ អត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែ
១៨.៤៥ – ១៩.០០ ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand ARDB TV Online Stand
១៩.០០ – ១៩.៣០ ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង
១៩.៣០ – ២០.០០ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (១) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (២) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៣) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៤) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ (៥) វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ វីដេអូខ្លីអំពីកម្មវិធីផ្សាយ
២០.០០ – ២០.៣០ ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង ចម្រៀង
២០.៣០ – ២១.០០ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ តារាងកាលវិភាគផ្សាយ
២១.០០ បិទការផ្សាយ បិទការផ្សាយ បិទការផ្សាយ បិទការផ្សាយ បិទការផ្សាយ បិទការផ្សាយ បិទការផ្សាយ
* ចាក់ផ្សាយ៖ ការចាក់ផ្សាយវីដេអូដែលមានស្រាប់/ថតទុក
** ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ៖ ការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីដែលបានចាក់ផ្សាយ/ផ្សាយផ្ទាល់ រួចហើយ

កាលវិភាគផ្សព្វផ្សាយ